Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
1.1 Marketing mastermindgroep: In deze algemene voorwaarden verstaan we onder “Marketing mastermindgroep” Marketing mastermindgroep, onderneming van Wesley van Eijndhoven. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk nummer 70021864, gevestigd aan de Valkeniersingel 55 in Rosmalen.
1.2 Klant: De (rechts)persoon met wie Marketing mastermindgroep een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Diensten: Alle diensten die door Marketing mastermindgroep worden verleend, zoals beschreven op www.marketingmastermindgroep.nl en aanverwante websites die vallen onder Marketing mastermindgroep. Hieronder vallen zowel online als fysieke producten, toegang tot besloten groepen, cursussen, éénop-één sessies, masterclasses, adviesgesprekken en presentaties.
1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Marketing mastermindgroep en de Klant.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op het gehele aanbod en alle rechtsbetrekkingen van Marketing mastermindgroep. Tevens op alle gesloten overeenkomsten tussen Marketing mastermindgroep en haar klanten.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de door klant gestelde voorwaarden. Hiervoor geldt geen overeenstemming.
2.3 Het aanbod van Marketing mastermindgroep geldt uitsluitend voor ondernemers. De klant gaat overeenkomsten met Marketing mastermindgroep aan in de hoedanigheid van een bedrijf, dat geldt als wettelijk rechtspersoon. Hierdoor kan de klant geen beroep doen op het consumentenrecht en kan het geen gebruik maken van bescherming zoals het herroepingsrecht.
2.4 Marketing mastermindgroep kan de inhoud van deze Algemene Voorwaarden ten allen tijden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen worden per email bekend gemaakt en treden, tenzij anders is vermeld, 7 dagen na bekendmaking van de wijziging in werking.
2.5 Indien de klant de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet wilt accepteren, dan heeft de klant het recht de eerder overeengekomen afspraken per de eerstvolgende maand op te zeggen, zonder dat Marketing mastermindgroep verplicht is aan het terugbetalen van gemaakte kosten.

Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
3.1 De Overeenkomst tussen Marketing mastermindgroep en de Klant komt tot stand door te klikken op de ‘Bevestig mijn inschrijving’, danwel ‘Inschrijven’-knop en overeenkomstige en soortgelijke knoppen op de website www.marketingmastermindgroep.nl en aanverwante websites welke eigendom zijn van Marketing mastermindgroep. Overeenkomsten hebben betrekking op alle diensten van Marketing mastermindgroep waaronder – maar niet uitsluitend – online en offline trainingen, zowel betaald als niet betaald. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door de Klant via een webformulier, telefoon, email of schriftelijk.

3.2 Bij het aangaan van een overeenkomst dient de klant de juiste en actuele gegevens te verschaffen die aan de klant worden gevraagd tijdens een registratieproces. Indien er sprake is van een wijziging in de gegevens, dient de klant deze z.s.m. door te geven aan Marketing mastermindgroep via info@marketingmastermindgroep.nl
3.3 Marketing mastermindgroep heeft ten allen tijden het recht een potentiële klant te weigeren van dienstverlening. Weigering geschiedt zonder opgaaf van reden.
3.4 Registratie en inschrijving voor de diensten van Marketing mastermindgroep op de website van Marketing mastermindgroep, zijn rechtsgeldig als overeenkomst.
3.5 Wanneer de klant een dienst van Marketing mastermindgroep geheel of gedeeltelijk gevolgd heeft, is deze verplicht tot het vergoeden van het volledige aanschafbedrag.
3.8 Marketing mastermindgroep en Klant zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Klant (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Klant onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Marketing mastermindgroep haar activiteiten staakt of liquideert.

Artikel 4 – Diensten
4.1 Iedere klant wordt een niet-exclusief gebruiksrecht verleend met betrekking tot de diensten en producten van Marketing mastermindgroep. Het gebruiksrecht gaat in op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
4.2 Het door Marketing mastermindgroep verleende gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant dan ook niet toegestaan het gebruiksrecht te delen, verkopen of te verhuren aan derden. Op welke wijze dan ook.
4.3 Het gebruiksrecht van de diensten en producten van Marketing mastermindgroep geldt voor de bedrijfsactiviteiten van de klant, waarmee de overeenkomst is gesloten.

Artikel 5 – Rechten en Plichten
5.1 Bijeenkomsten van Marketing mastermindgroep kunnen ten alle tijde worden afgezegd door Marketing mastermindgroep
5.2 Marketing mastermindgroep behoudt zich te allen tijde het recht om bijeenkomsten te beëindigen of te verkorten in tijdsduur.
5.3 Bijeenkomsten kunnen zowel fysiek op locatie plaatsvinden alswel online. Marketing mastermindgroep behoudt zich te allen tijde het recht om bijeenkomsten op een gewijzigde locatie te houden of naar online te verplaatsen.
5.4 Met het levenslang wordt bedoeld: zo lang als de diensten worden aangeboden door Marketing mastermindgroep.
5.5 Marketing mastermindgroep bepaalt de frequentie van de Q&A meetings. Q&A sessies kunnen mogelijk komen te vervallen als gevolg van vakantie, ziekte, dan wel andere verplichtingen. De Klant kan hieraan geen rechten ontlenen.
5.6 Marketing mastermindgroep heeft het recht om namen van deelnemers aan trainingen en gemaakt beeldmateriaal tijdens, voor en na de trainingen te gebruiken in haar communicatie en marketinginspanningen van haar bedrijf, tenzij expliciet anders overeengekomen met de klant.

Artikel 6 – Betaling
6.1 Betalingen dienen voorafgaand aan de startdatum van een training te zijn voldaan. Bij de afname van fysieke en online producten geldt dat de de levering plaatsvindt na betaling door de klant.
6.2 Marketing mastermindgroep hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
6.3 Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Klant naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 20% van het totale bedrag met een minimum van € 100,-.
6.4 Marketing mastermindgroep heeft ten allen tijde het recht haar diensten jegens een klant op te schorten bij gebreke van tijdige betaling door de klant.
6.5 Marketing mastermindgroep heeft het recht om Klant uit de training te verwijderen wanneer deze zich ongepast gedraagt of niet tijdig heeft voldaan aan financiële verplichtingen. De klant kan in dit geval geen beroep doen op een financiële vergoeding.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 Wanneer een klant een live (zowel online als offline) masterclass, cursus of training mist door een geldige reden (ziekte, bijzondere situatie), dan heeft deze eenmalig de kans om deze in te halen, mits er een inhaalmogelijkheid is.
7.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de trainingsdata en kan geen rechten ontlenen uit het missen van deze data.
7.3 Marketing mastermindgroep houdt klanten via een elektronische nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe inzichten, diensten en aanverwante informatie. Totdat de klant zich uitschrijft voor deze nieuwsbrief zal de klant deze ontvangen na het moment van registratie.
7.4 Marketing mastermindgroep is niet betrokken bij de uitvoering van de marketingactiviteiten van de Klant, Marketing mastermindgroep is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en diensten, reclame, advertenties, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

Artikel 8 – Vergoedingen en prijzen
8.1 Door Marketing mastermindgroep opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.
8.4 Klant komt met betrekking tot de betaling van de cursusvergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Klant mag de betaling van de cursus of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.
8.5 Marketing mastermindgroep heeft ten alle tijden het recht om op grond van toepasselijke voorwaarden een dienst te blokkeren. Marketing mastermindgroep is tevens gerechtigd om voorwaarden te verbinden aan een deblokkering, als het voldoen door de klant, van de door Marketing mastermindgroep gemaakte kosten.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website diensten en producten en met betrekking tot alles wat Marketing mastermindgroep ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen cursussen, boeken, masterclasses, checklists, sheets, documenten, kennis- en leerprogramma’s, teksten, ontwerpen, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Marketing mastermindgroep.
9.2 Het is de Klant niet toegestaan om een aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.
9.3 Het is de Klant niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.
9.4 De Klant verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot alle intellectuele eigendomsrechten van Marketing mastermindgroep.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1 Marketing mastermindgroep is nimmer aansprakelijk voor enige directe, indirecte schade en gevolgschade van Klant of derden als gevolg van het gebruiken van de diensten en/of producten van Marketing mastermindgroep.
10.2 De Klant zal Marketing mastermindgroep en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Klant van de Diensten.
10.3 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld. Marketing mastermindgroep is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden
10.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of van Marketing mastermindgroep.

Artikel 11 – Overmacht
11.1 In het geval van overmacht is Marketing mastermindgroep niet gehouden tot het nakomen van haar verplichting(en). Onder overmacht wordt onder andere verstaan: een tekortkoming van externe hosting providers en leveranciers van Marketing mastermindgroep onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of communicatievoorzieningen, belemmeringen als gevolg van de door Klant benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, Denial of Services (DoS) aanvallen, door Marketing mastermindgroep onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Marketing mastermindgroep afhankelijk is.
11.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (45) dagen heeft geduurd, heeft de klant het recht om de overeenkomst met Marketing mastermindgroep schriftelijk of per email te beëindigen, zonder dat Marketing mastermindgroep tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.
11.3 Indien Marketing mastermindgroep door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

Artikel 12 – Advisering en kennisdeling
12.1 Alle door Marketing mastermindgroep gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Marketing mastermindgroep verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Marketing mastermindgroep te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Marketing mastermindgroep verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Marketing mastermindgroep verleent daarbij geen enkele garantie.
12.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Marketing mastermindgroep is Marketing mastermindgroep niet aansprakelijk. Klant vrijwaart Marketing mastermindgroep tegen alle aanspraken van derden.
12.3 Het is ten strengste verboden om zonder toestemming van Marketing mastermindgroep gebruikersnamen en wachtwoorden waarmee toegang wordt verleend tot diensten van Marketing mastermindgroep, te delen met of over te dragen naar derden
12.4 Marketing mastermindgroep hecht veel waarde aan de privacy van de klant. De persoonsgegevens van de klant zal Marketing Mastermindgroep verwerken volgens de wettelijke privacyregels, met inachtneming van der privacy verklaring zoals deze is in te zien op de website van Marketing mastermindgroep. De klant stemt in met verwerking van zijn of haar bedrijfs- en persoonsgegevens.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
13.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te ‘s-Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.
13.3 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marketing mastermindgroep aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Klant onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Marketing mastermindgroep is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Marketing mastermindgroep verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.
13.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.